/Files/images/загруженное.jpg Загальна декларація прав людини (1948):«1. Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути безкоштовною щонайменше в тому, що стосується початкової й загальної освіти. Початкова освіта повинна бути обов'язковою. Технічна і професійна освіта повинна бути загальнодоступною, вища освіта повинна бути одна­ково доступна для всіх на основі здібностей кожного. 2. Освіта повинна бути направлена на повний розвиток особистості людини і на збільшення пошани до прав люди­ни і основних свобод. Освіта повинна сприяти взаєморозу­мінню, терпимості й дружбі між усіма народами, расовими і релігійними групами і повинна сприяти діяльності Орга­нізації Об'єднаних Націй з підтримки миру» (ст. 26). /Files/images/саламан.jpg Саламанкська декларація і Рамки дій з освіти осіб з особ­ливими потребами (1994):«... Школи повинні приймати усіх дітей, незважаючи на їхню фізичну, інтелектуальну, соціальну, емоційну, мовну або іншу особливість. До них відносяться діти з розумовими і фізичними вадами, обдаровані діти, безпритульні працю­ючі діти, діти з віддалених районів або діти, які відносяться до кочових народів, діти, які відносяться до мовних, етніч­них і культурних меншин, і діти з менш сприятливих райо­нів або груп населення» (пункт 3).
/Files/images/оон.jpg Конвенція про права дитини (1989):«Заборона дискримінації дітей (ст. 2); доступ дітей з ін­валідністю до послуг в області освіти, професійної під­готовки медичного обслуговування, відновлення здоров'я, підготовки до трудової діяльності й доступу до засобів від­починку таким чином, який приводить до якнайповнішого за можливості залучення дитини до соціального життя і досягнення розвитку її особистості, включаючи культур­ний і духовний розвиток дитини (ст. 23); ст. 29 про цілі освіти стверджує, що розвиток дитини за допомогою освіти є основною метою, а також, що освіта повинна забезпечу­вати розвиток особи, талантів, розумових і фізичних здіб­ностей дитини в їх найповнішому об'ємі». /Files/images/дакар.jpg Розширені коментарі до Дакарських рамок дій (2000):«Ключове завдання полягає в забезпеченні того, щоб широке бачення освіти для всіх в якості всеосяжної кон­цепції знаходило своє відображення в політиці націо­нальних урядів і фінансових установ. Освіта для всіх повинна ...враховуватитготреби бідних і найбільш знедоле­них людей, включаючи працюючих дітей, жителів ізольо­ваних сільських районів і кочівників, а також представників етнічних і мовних меншин: дітей, молоді й дорослих, які страждають від конфліктів, ВІЛ/СНІДу, голоду і слабкого здоров'я, так само як і осіб з особливими освітніми по­требами...» (пункт 19).
/Files/images/оон про інвалідів.jpg Конвенція ООН про права інвалідів (2006) закріпила права інвалідів і включила питання інвалідності в загальні питання розвитку. Ст. 24 Освіта.«1. Держави-учасниці визнають право осіб з обмеженими можливостями на освіту. Для реалізації цього права без дискримінації й на основі рівних можли­востей держави-учасниці забезпечують інклюзивну освіту на всіх рівнях і навчання впродовж усього життя... 2. Під час реалізації цього права держави-учасниці забезпечують, щоб: а) особи з обмеженими можливостями не виклю­чались із причини інвалідності з системи загальної освіти, а діти з особливими потребами — із системи безкоштовної початкової або середньої освіти; в) діти з особливими потребами мали рівний доступ до інклюзивної, якісної та безкоштовної початкової й середньої освіти за місцем проживання...». Джонтьєнська декларація (1990) визначила своєю ме­тою освіту для всіх.ЮНЕСКО спільно з іншими устано­вами ООН, організаціями, що займаються міжнародним розвитком, і великою кількістю міжнародних і національ­них неурядових організацій працює для досягнення цієї мети. «Усі діти і молодь світу з їх сильними і слабкими сто­ронами, їх надіями і очікуваннями мають право на освіту а не у систем освіти є право на певних дітей. Тому система шкіл повинна реформуватися так, щоб задовольняти індивідуальні потреби дітей»
Кiлькiсть переглядiв: 850

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.